Top

Instalacja telekomunikacyjna w mieszkaniu – o czym należy wiedzieć przy odbiorze?

PHU AwpolAktualności Instalacja telekomunikacyjna w mieszkaniu – o czym należy wiedzieć przy odbiorze?

Instalacja telekomunikacyjna w mieszkaniu – o czym należy wiedzieć przy odbiorze?

W prawie wszystkich oddawanych obecnie mieszkaniach wykonywana jest wspólna instalacja telekomunikacyjna.  Taka instalacja w budownictwie wielorodzinnym powinna spełniać wiele konkretnych wymagań. Są one określone w normach oraz przepisach prawa. Zasadnicze elementy obowiązkowego wyposażenia technicznego budynkowej instalacji, oprócz głównego punktu dystrybucji (tzn, punkt styku, pomieszczenie techniczne), systemu tras kablowych i przepustów, powinny obejmować okablowanie abonenckie, telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zbiorową instalację RTV-SAT i lokalne systemy teletechniczne. Całość infrastruktury ma zapewnić świadczenie usług telekomunikacyjnych mieszkańcom. Instalacja telekomunikacyjna w mieszkaniu ma zapewnić bezawaryjne świadczenie usług transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, oraz rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości.

Przepisy obowiązującego rozporządzenia MTBiGM jasno precyzują, jaka podstawowa wiązka kabli powinna dochodzić do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej.  Określają też minimalne parametry techniczne tych kabli.

Podobnie jest z właściwościami sygnałów, jakie należy zapewnić odbiorcy, dystrybuując je od systemu antenowego, poprzez urządzenia techniczne do każdego lokalu.

Mimo 5 lat obowiązywania przepisów, wciąż zdarza się mieszkaniowa instalacja telekomunikacyjna nie spełniająca określonych prawem i przepisami parametrów . Nawet już w momencie oddawania przez dewelopera budynku wielorodzinnym. Zazwyczaj problemy te ujawniają się dopiero w momencie próby skorzystania z tej infrastruktury. Wtedy zdarza się, że odbiornik TV lub internet nie działają tak, jak należałoby tego oczekiwać. Niestety ma to miejsce już po odbiorach technicznych i pozwoleniach na użytkowanie.

Dlaczego stanowi to duży problem? Jest tak chociażby ze względu na zakończoną procedurę odbiorczą. Podczas całej ścieżki inwestycyjnej – od projektu po odbiór końcowy – nikt nie zakwestionował braku lub niekompletności instalacji.

Pełna instalacja powinna zostać uwzględniona w projekcie budowlanym i zrealizowana w całości przez dewelopera.

Pierwszym ogniwem, gdzie mogą wystąpić nieprawidłowości, może być podejście do tematu samego inwestora. To on określa wytyczne dla projektowanego budynku oraz zakresu jego instalacji wewnętrznych. Zdarzają się deweloperzy, którzy posiadają  odpowiednią wiedzę i zamierzenie, aby wybudować pełną infrastrukturę telekomunikacyjną budynku. Są też tacy, którzy nie mają wystarczającej wiedzy na temat wymagań prawnych i technicznych stawianych instalacjom telekomunikacyjnym w budynkach wielorodzinnych. Powinni wtedy koniecznie  przeprowadzić konsultacje branżowe z wykonawcą realizującym zadanie (projektant, podwykonawca), którzy uwzględniają odpowiednie wymagania w swoich planach. Są też się inwestorzy, którzy posiadają pełną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych dla instalacji budynkowych,  lecz w sposób świadomy unikają ich realizacji zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami. W dwóch pierwszych przypadkach problem prawidłowej instalacji może być rozwiązany, natomiast w trzecim niekoniecznie.

Inną sytuacją podczas moga być nieprawidłowości instalacji telekomunikacyjnej w budownictwie wielorodzinnym wynikające z błedów biur projektowych. Zdarza się że, architekci nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat instalacji budynkowych. Skupiają swoją uwagę na głównych zagadnieniach budowlanych. Posiłkują się wtedy projektantami branżowymi. Zazwyczaj są to elektrycy którzy, z racji dość rozległych zagadnień elektroenergetycznych, niespecjalnie śledzą zawiłości i zmiany w prawach i zasadach techniczno-budowlanych dynamicznie rozwijających się instalacji telekomunikacyjnych.

Może zdarzyć się również, że projektanci specjalności telekomunikacyjnej też nie zawsze posiadają pełnię wiedzy, jak powinna wyglądać współczesna instalacja. Świadomy deweloper bezwzględnie powinien znaleźć projektanta posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby zaprojektować profesjonalną instalację telekomunikacyjną.

Innym powodem może być nadzór budowlany oraz odbiory techniczne. Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy m.in. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Jesli ani kierownik budowy, ani kierownik robót branżowych nie zorientował się w nieprawidłowościach w wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej, to napewno powinien na to zwrócić swoją uwagę nadzór budowlany, a w szczególności Powiatowy Inspektorat Nadzo ru Budowlanego w osobie odpowiedniego pracownika.

Dlaczego może tak się stać ???

W dokumentacji wzorcowej PINB, pośród różnych dokumentów odbiorczych, sankcjonujących prawidłowość wykonania wielu instalacji (elektrycznej, gazowej, wod-kan, c.o. itp.), brak jest wzoru dokumentu stwierdzającego odbiór oraz właściwe funkcjonowanie instalacji telekomunikacyjnej.

Oczywiście to wszystko nie zwalnia dewelopera z obowiązku poprawnego, zgodnego z wytycznymi, wykonania instalacji budynkowej oraz przedstawienia wyników ekspertyzy odbiorczej, ponieważ: „Inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć m.in. protokoły badań i sprawdzeń instalacji telekomunikacyjnej”.

Co powinien, co może zrobić klient, który ma największą siłę sprawczą wyegzekwowania prawidłowej instalacji telekomunikacyjnej. Mają świadomość swoich potrzeb, może egzekwować właściwe działania dewelopera w każdym praktycznie momencie realizacji inwestycji. Dlatego ważne jest, aby w chwili podpisywania umowy z deweloperem sprawdzić wg projektu kilka podstawowych elementów tej instalacji:

***   Czy w lokalu jest zamontowana mieszkaniowa skrzynka telekomunikacyjna?

***   Ile przewodów dochodzi do skrzynki i czy są one zakończone odpowiednimi gniazdami, właściwymi dla każdego   rodzaju kabla? (Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem powinny to być minimum dwa przewody koncentryczne, dwa przewody telekomunikacyjne tzw. skrętka 4-ro parowa, oraz dwa przewody światłowodowe lub jeden podwójny).

***   Czy w gniazdach RTV/SAT jest sygnał zespolony z anten zbiorczych i czy jego poziom jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi Rozporządzenia MTBiGM?

Nie powinien dać się zbyć pokrętnymi tłumaczeniami. Pełna instalacja powinna być zamieszczona w projekcie budowlanym i zrealizowana w całości przez dewelopera, a wyniki jej pomiarów umieszczone w protokole odbioru i dostępne na żądanie kupującego.

 

Rozporzadzenie_MTBiGM_2012

 

 

No Comments

Leave a Comment